Skip to main content

Nyereményjáték #lovekik

Részvételi feltételek

Nyereményjáték #lovekik

Részvételi feltételek

§1 Nyereményjáték, részvétel
1.    A #lovekik nyereményjáték szervezője a KiK Textil és Non-Food Kft., Hengermalom út 19-21, HU-1117 Budapest (KiK). A nyereményjátékban való részvétel ingyenes és nem kötődik termék megvásárlásához. A nyereményjátékban való részvétellel a felhasználó elfogadja jelen részvételi feltételeket. A részvétel önkéntes. A felmerült költségek megtérítésére vonatkozó igény nem áll fenn.
2.    A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a szervező által megbízott ügynökség, a Pr-ego Kft. (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 1/a B. lh VI/106. adószám: 23914306-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.
3.    A nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte 18. életévét és lakóhelye Magyarországon található. A nyereményjáték Magyarország területére korlátozódik. A nyereményjátékban azáltal lehet részt venni, hogy a játékos 2022.08.01. és 2024.12.31. között a instagram.com-on keresztül feltölt egy fotót a www.instagram.com-ra és azt a #lovekik hashtaggel megjelöli és a @kik.hungary -t belinkeli (ld. § 4, 4.1).  Minden hónapban új lehetőség nyílik 5 db 20000 Ft értékű KiK-ajándékutalvány megnyerésére. A nyereményjátékban résztvevők maguk felelősek az általuk megadott adatok helyességéért. A nyereményre való jogosultság akkor áll fenn, ha az adott személy a @kik.hungary-tól a posztja alatti kommentben értesítést kapott a nyereményéről.
4.    A KiK fenntartja magának a jogot jelen részvételi feltételek előzetes bejelentés nélküli módosítására. Amennyiben a szerződési feltételek lényeges módosítására kerül sor, akkor az adott hónap játékosait a vonatkozó bejegyzéseik alatti kommentben előzetesen tájékoztatjuk a módosításról.
5.    A nyereményjáték lezárásának időpontja: 2024.12.31. A KiK fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményjáték időtartamát előzetes értesítés nélkül meghosszabbítsa vagy lerövidítse.
 
§2 Kizárás a nyereményjátékból
1.    A jelen részvételi feltételek megsértése esetére a KiK fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárjon egyes személyeket a nyereményjátékból.
2.    Kizárásra kerülnek azon személyek is, akik jogellenes eszközökkel élnek vagy más módon manipuláció útján jutnak előnyökhöz, illetve szeretnének előnyhöz jutni.
3.    Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a KiK Digital GmbH, a KiK Textil és Non-Food Kft., munkatársai és hozzátartozóik, valamint a lebonyolító ügynökség munkatársai és hozzátartozóik.
 
§3 A nyereményjáték idő előtti befejezése

1.    A KiK fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor, előzetes bejelentés nélkül, valamint az okok megadása nélkül megszakítsa vagy befejezze. A KiK e lehetőséggel különösen akkor él, ha a nyereményjáték rendes lebonyolítása technikai okokból (pl. számítógépes vírusok, hardver- és/vagy szoftverhiba) vagy jogi okokból nem biztosítható. Amennyiben a nyereményjáték ily módon történő befejezését valamely résztvevő felróható magatartása eredményezte, akkor a KiK követelheti ezen személytől a felmerült kárának megtérítését.
2.    A KiK fenntartja magának továbbá a jogot, hogy teljesen vagy ideiglenesen felfüggessze a nyereményjátékot, amennyiben a nyereményjáték integritását fenyegető nehézségek merülnek fel.
 
§4 A nyereményjáték menete és lebonyolítása, hozzájárulás a nyertesek nyilvánosságra hozásához

1.    A nyereményjáték 2022.08.01. és 2024.12.31. között zajlik. Ezen időszak alatt minden hónapban 5 nyertest sorsolunk ki.
2.    A nyereményjátékban való részvétel egy fotó posztolásával történik az instagram.com-on illetve az Instagram applikáción keresztül; a részvétel más módon nem történhet.
3.    A nyereményjáték időtartamán belül a résztvevők tetszőleges gyakorisággal vehetnek részt a játékban, de a játék során ugyanazon résztvevő – függetlenül attól, hogy hányszor posztolt, csak egy alkalommal vehet részt a sorsolásban.
4.    Minden felhasználónak esélye nyílik a sorsolás eredményeként egy nyereményre, amennyiben a következők szerint jár el:
o    Egy Instagram-felhasználó úgy vehet részt a nyereményjátékban, hogy egy fotót posztol és a #lovekik hashtag-gel látja el, valamint belinkeli a @kik.hungary fiókot. A fotón legalább egy KiK-terméknek szerepelnie kell. A nyereményjátékban való részvétellel a felhasználó elfogadja a részvételi feltételeket és az adatvédelmi feltételeket. A képek jogi megfelelőségéért a felhasználók maguk felelősek. A játékban való részvétellel, a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a sorsolás nyertese lesz, a KiK az játékos által közzétett képet saját Instagram oldalán megossza.
o    A résztvevők bejegyzéseinek mentesnek kell lennie harmadik személyek jogaitól. A nyereményjátékban nem vehet részt az, akinek a képén a KiK mellett harmadik személyek, például más jogi személy termékei, is meg vannak jelölve.
o    A KiK fenntartja magának a jogot, hogy a képeket a KiK által kijelölt személyekből álló bizottság megvizsgálja, és ne engedélyezze a nyereményjátékban való részvételt vagy kizárja a nyereményjátékból azokat a tartalmakat, amelyek nem a címüknek megfelelőek, illetve amelyek egyéb módon károsak vagy nem helyénvalók.
o    Minden hónapban az alábbi nyeremények megnyerésére van lehetőség: 5 x 1 db 20000 Ft értékű KiK-ajándékutalvány. Ennek megfelelően 5 nyertes kerül kiválasztásra.
o    A nyerteseket a következő hónap első napjától, 10 órától értesítjük.
5.    A nyeremények átadása érdekében a KiK Textilien az adott képek kommentjében fog kapcsolatba lépni a nyertesekkel és kérni őket, hogy privát üzenetben küldjék meg e-mail címüket és levelezési címüket a KiK-nek. Csak abban az esetben áll fenn a nyereményre való igény, amennyiben az érintett személy értesítést kap a KiK-től a nyereményről (a megfelelő kép alatti kommentben).
6.    A nyereményeket legkésőbb a nyertesek kisorsolását követő 4 héten belül küldjük meg.
7.    Amennyiben a nyereményt nem lehet átadni vagy azt csak indokolatlanul nehéz körülmények között lehetne átadni, illetve, ha az a bemutatott formában nem szállítható, akkor a résztvevő egy azzal egyenértékű vagy értékesebb pótnyereményt kap.
8.    A nyereményre, illetve pótnyereményre való jogosultságot nem lehet engedményezni. A nyeremény vagy a pótnyeremény értékének készpénzben való kifizetésére nincs lehetőség.
 
§5 Sorsolás és nyeremények

1.    A Lebonyolító a játék lezárultát követően a sorsolás feltételeinek megfelelő játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a sorsolás lebonyolításához.
2.    A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, amelyről jegyzőkönyv készül.
3.    Az alábbi nyeremények megnyerésére van lehetőség: Minden hónapban 5 x 1 db 20000 Ft értékű KiK-ajándékutalvány. Ennek megfelelően 5 nyertes kerül kiválasztásra.
4.    A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye (cím: 1054 Budapest, Széchenyi utca 1/a B. lh. VI/106.)
5.    A Lebonyolító a nyertesek neveit, valamint a sorsolás jegyzőkönyvét átadja a KiK-nek.
6.    A szállítási költségeket a KIK Textil és Non-Food Kft. állja. Minden további költséget és a nyertesek által okozott többletráfordításokat a nyertesek maguk viselnek.
 
§6 Felelősség
1.    Rosszhiszeműség, szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén a KiK a jogszabályi rendelkezések szerint felel. A KiK kizárólag akkor felel hanyag gondatlanságért, ha egy olyan kötelezettséget szegnek meg, amelynek betartása a szerződés szerinti cél elérése érdekében különös jelentőséggel bír (ún. kardinális kötelezettség). Egy kardinális kötelezettség hanyag gondatlanságból elkövetett megszegése esetén a felelősség mértéke a tipikus és előre látható károkra korlátozódik.
2.    A fentiek nem érintik a KiK, törvényes képviselői vagy teljesítési segédei szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegése által az élet, testi épség és egészség ellen okozott károkért való felelősséget. Ugyanez vonatkozik a termékfelelősségről szóló törvényben foglalt vagy a KiK csalárd magatartása miatti károkra.
3.    A vis major események, mint például általános ellátási nehézségek, a közlekedési vállalat üzemzavarai, sztrájk, a KiK-nél, beszállítóinál vagy azok együttműködő partnereinél bekövetkező üzemzavarok és egyéb, a KiK-nek nem felróható zavarok, valamint azok következményei mentesítik a KiK-ket teljesítési kötelezettsége alól a zavar időtartamára és azok hatásainak mértékében.
 
§7 Egyéb rendelkezések

1.    A jogi út kizárt.
2.    Magyarország joga alkalmazandó.
3.    Amennyiben egyes rendelkezések érvénytelenek lennének vagy érvénytelenné válnának, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét.
4.    A „#lovekik“ Instagram nyereményjáték szervezője a KiK. Ez a promóció semmilyen kapcsolatban nem áll az Instagrammal és azt az Instagram semmilyen formában nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. Az Önök által rendelkezésre bocsátott információkat nem az Instagram, hanem a KiK és a lebonyolító ügynökség kapja meg. A rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a „#lovekik-nyereményjátékhoz használjuk fel.
 
§8 Kapcsolat

1.    Kérdés esetén kérjük, hogy a socialmedia@kik.hu elérhetőségen keresztül forduljon hozzánk, az e-mail tárgyaként pedig a #lovekik“-et szíveskedjen megadni.
 
Adatvédelmi rendelkezések 
1.    Különösen fontos számunkra a személyes adatok védelme. Személyes adatokat kizárólag a jogszabályi rendelkezések szerint, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény figyelembevételével gyűjtünk, kezelünk és használunk és azokat széles körű technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával védjük.
2.    A résztvevő a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a KiK a szükséges adatokat, a vezetéknevet, a keresztnevet, a címet és az e-mail címet, tárolja és a nyereményjáték lebonyolítása céljából felhasználja. A nyeremények megküldésének befejezését követően (legkésőbb 4 héttel a nyereményjáték befejezése után) a fent felsorolt valamennyi személyes adatot töröljük.
3.     Az adatokat nem használjuk fel egyéb célokra, különösen egyéb reklámcélokra. A KiK által gyűjtött valamennyi adatot magas biztonsági követelmények (pl. SSL-titkosítás) szerint kezeljük, amelyek megakadályozzák az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és a jogtalan felhasználást.
4.    A résztvevők a socialmedia@kik.hu címre küldve bármikor visszavonhatják az adataik tárolásához adott hozzájárulásukat, amellyel egyben a nyereményjátékban való részvételtől is visszalépnek.
5.    A résztvevő jogosult ingyenesen tájékoztatást kapni a róla tárolt adatokról, valamint mindenkor fennáll a személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez és zárolásához való joga. Ezzel kapcsolatos, illetve a személyes adatok gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos további kérdéseiket a következő elérhetőségekre küldhetik meg a résztvevők: KiK Textil és Non-Food Kft., Hengermalom út 19-21, HU-1117 Budapest vagy az adatvedelem@kik.hu, illetve socialmedia@kik.hu e-mail címre.
6.    A nyereményjáték lebonyolításához a lent felsorolt ügynökségek és vállalkozások valamelyike vagy mindegyike megkapja az adatokat adatkezelés céljából: KiK Digital GmbH, Pr-ego Kft..