Skip to main content

Adatvédelmi információk a KiK-nél

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban a szeretnénk bemutatni Önnek, hogy cégünk hogyan jár el a személyes adatok kezelése során. Tisztában vagyunk azzal, hogy a személyes adatok kezelése milyen hatásokkal jár az érintettekre, ezért nagy gondot fordítunk a kapcsolódó jogszabályi előírások betartására. Ennek során a legkiemelkedőbb jelentőséggel a magánszféra védelme bír a számunkra, továbbá az adatvédelmet érintő jogszabályi előírások betartása számunkra magától értetődő. Adatvédelmi gyakorlatunk összhangban van az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletével („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDRP”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) előírásaival. Kérjük, körültekintően olvassa át adatvédelmi információinkat. Amennyiben kérdése lenne, azt felteheti nekünk az adatvédelem@kik.hu email címen. 


Jogszabályi háttér

Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapok  alapján kezeljük:

 • az Ön hozzájárulása pl. hírlevél-küldéshez, kérdőíves felmérésekhez: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja;
 • szerződéskötéshez szükséges intézkedések megtétele és a szerződés teljesítése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;
 • jogszabályi kötelezettségek teljesítése, mint pl. számviteli megőrzési kötelezettség: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja;
 • az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az érdekelt jogainak és szabadságainak mérlegelése mellett: pl. marketing ajánlatok, server logfile-ok, webtrekk, sütik alkalmazása az jobb ajánlatok nyújtása érdekében és technikai okokból: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 

A weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés

Hozzáférési adatok tárolása a szerver logfájlokban

A weboldalunk megjelenítésekor a rendszerünk automatikusan minden oldal betöltésekor adatokat kér az Ön számítógépétől és azokat az ún. logfájlokban tárolja. A következő adatok kerülnek ilyenkor gyűjtésre:

 • a megjelenítés dátuma és ideje,
 • az adat megnevezése,
 • előzmény weboldal címe, ahonnan az illető oldal lekérésre került,
 • IP cim,
 • átvitt adatmennyiség,
 • az internetszolgáltató,
 • a használt operációs rendszer és böngésző.

Ezen adatoknak személyazonosításra alkalmas adatokkal történő együttes tárolására cégünknél nem kerül sor. Az IP cím ugyan elméletileg hozzárendelhető egy adott felhasználóhoz, azonban az általunk kezelt adatok alapján azt egy konkrét személyre közvetlenül visszavezetni nem lehet. A szerver logfájlok tárolására a következő indokok alapján van szükség:

 • információtechnológiai rendszereink biztonsága matt (a visszaélések elkerülésére és bűnmegelőzés);
 • az oldal zavarmentes üzemeltetésének biztosítására,
 • a weboldal optimalizálása miatt.


A fenti adatok rögzítése és tárolása logfájlokban a weboldal működése szempontjából nélkülözhetetlen, ezért ezen adatok kezelése nem mellőzhető. Az adatok nem kerülnek egyéb, pl. marketing célú felhasználásra és törlésre kerülnek, amint begyűjtésük célja megvalósult.

 

Személyes adatok felvétele és felhasználása kapcsolat-felvétel érdekében

Amennyiben Ön saját elhatározásából kapcsolatfelvételt kezdeményez velünk (pl. kapcsolatfelvételi nyomtatványon vagy e-mailben), úgy ehhez bizonyos személyes adatok megadása szükséges. A kezelt személyes adatok köre a mindenkori kapcsolatfelvételi formanyomtatványon látható. Az Ön által megadott személyes adatokat csak a megkeresés ügyintézése során használjuk. Az ügyintézés befejezésével a személyes adatok a jogszabályban előírt megőrzési idő (pl. panaszok esetében öt év) letelte után törlésre kerülnek. A személyes adatok más célú felhasználására abban az esetben kerülhet sor, ha jogszabály ezt lehetővé teszi, melyről Önt kifejezetten tájékoztattuk, illetve, ha Ön az adatok egyéb célra való felhasználásához kifejezett hozzájárulását adta. A kapcsolatfelvételi nyomtatványon megadott adatok továbbítását az ISA GmbH (Humboldtstr. 59, 22083 Hamburg) végzi az ú.n. shop-rendszerben, amely a KiK Digital GmbH (Siemensstr. 21, D-59199 Bönen) közreműködésével az ú.n. Ticket-rendszerben generál egy munkaszámot. A kapcsolatfelvételi űrlap útján történő megkeresést – annak tartalmától függően – a KiK Textil és Non-Food Kft. vagy a KiK Textilien und Non-Food GmbH GmbH (Siemensstr. 21, D-59199 Bönen) dolgozza fel és válaszolja meg az érintett részére.

Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön egy álláspályázat kapcsán e-mailben elküldi számunkra pályázati anyagát, az abban foglalt személyes adatait csak a pályázatának feldolgozása, az álláspályázat elbírálása kapcsán, illetve sikeres pályázat esetén a munkaviszony létrejötte érdekében használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A személyes adatokhoz kizárólag Cégünk erre felhatalmazott, a pályázati eljárás lebonyolításában részt vevő munkatársai férnek hozzá. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy semmilyen körülmények között nem kívánunk ú.n. különleges adatokat kezelni (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó személyes adat), így ilyen adatokat kérjük ne tüntessen fel a pályázati anyagban. Ha munkaviszony létrejöttére nem kerül sor, akkor adatait az álláspályázat lezárásától számított 6 hónapig őrizzük meg, kivéve, ha Ön külön nem járult hozzá adatai hosszabb ideig történő megőrzéséhez további pozíciókra való kiválasztás érdekében.  


Hírlevél-szolgáltatás

Ha feliratkozik a hírlevelünkre, akkor az Ön által külön erre a célra megadott adatokat arra használjuk, hogy Önnek rendszeresen hírlevelet küldjük e-mailben. A hírlevél a KiK Textil és Non-Food Kft. reklámjait tartalmazza. A hírlevélről bármikor leiratkozhat. A leiratkozás kétféleképpen lehetséges: vagy az alábbiakban megadott kapcsolati elérhetőségekre küld egy ilyen tartalmú üzenetet, vagy a hírlevélen elérhető erre szolgáló linkre kattint. Mindezt bármiféle költség nélkül bármikor megteheti. Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bek. alapján hírlevél-szolgáltatásunk reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének, közvetlen megkeresésének (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés) minősül, így a hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz az Ön, mint a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az alább meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a fent meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető. Társaságunk, mint reklámozó, a fenti hozzájárulásban meghatározott körben - a nálunk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az Ön, mint érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A hírlevél-küldéshez szükséges adatok központi tárolását az ISA GmbH (Humboldtstr. 59, 22083 Hamburg) végzi az ú.n. shop-rendszerben. A shop-rendszerből az adatokat Emarsys eMarketing Systems AG (Dachauerstrasse 192, 80992 München) rendszere kapja meg és küldi ki a hírlevelet az érintett vásárlóknak.

 

Cookie-k használata

Csak technikailag szükséges sütiket használunk.


Tájékoztatás a személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogokról és kapcsolatfelvételi lehetőségek

A személyes adatokhoz való hozzáférés 

Ön az alábbi elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet cégünktől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapjon az alábbiakról:

 1. az adatkezelés célja,
 2. az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
 3. azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
 4. a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
 6. panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
 7. az adat forrása, ha azt nem közvetlenül Öntől vették fel,
 8. automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.

Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat az Ön személyazonosságának igazolása.  

Adathelyesbítés: Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy az Ön kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.

Törlés: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt esetekben, így például ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, melyre azt Öntől felvettük, Ön kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.  

Az adatkezelés korlátozása: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján, amennyiben Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, adatkezelésünket jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, az általunk kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek. 

Adathordozhatóság: Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.  

Tiltakozás: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében részletezett esetekben Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a továbbiakban nem kezeljük.  

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, mely az Ön jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását az Általános Adatvédelmi Rendelet bizonyos esetekben korlátozza, vagy az Ön hozzájárulásától függően lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. Ön ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.  

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések: Amennyiben Ön a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy indokolatlan késedelem nélkül megtesszük a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt általunk teljesíthető. Előfordulhat, hogy az igény összetettsége, vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe. Ha Ön igényét elektronikus úton nyújtotta be hozzánk, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan Ön másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog: Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400), valamint
 • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

A személyes adatok kezeléséért felelős adatkezelő magyarországi üzleteink vonatkozásában a  

KiK Textil és Non-Food Kft.
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
Új Buda Center / C lépcsőház I. emelet

Cégjegyzékszáma: 01-09-892071  Adószáma: 14170584-2-43  

Kérjük, hogy kérdéseivel forduljon bizalommal vállalatunk külső adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségen: 

Dr. HAJDU Balázs ügyvéd HAJDU BALÁZS Ügyvédi
Iroda Levelezési cím: H-1124 Budapest, Fürj u. 25.
E-mail: iroda.hajdu@t-online.hu   

Adatok a cégvezetésről illetve a cégünkről az impresszumban találhatók.

 

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI:

Fogyasztói jogvita, ill. a fogyasztói panasz elutasítása esetén a fogyasztó panaszával - annak jellege szerint – a járási hivatalok fogyasztóvédelmi osztályának, továbbá az alábbi elérhetőségeken a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 
 
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507 154
Fax száma: (72) 507 152
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501 500
Fax száma: (76) 501 538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324 976
Fax száma: (66) 324 976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501 091, 501 870
Fax száma: (46) 501 099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488 2131
Fax száma: (1) 488 2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím: www.bekeltet.hu
 
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554 250/118 mellék
Fax száma: (62) 426 149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510 310, 510 323
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96)520 217
Fax száma: (96) 520 218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710, 500 745
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu
 
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (20) 373 2570
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (20) 373 25 70
Fax száma: (34) 316 259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520 860
Fax száma: (32) 520 862
E-mail cím: nkik@nkik.hu
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszáma: (1) 792 78813
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501 000
Fax száma: (82) 501 046
Honlap cím: skik@skik.hu
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311 544, 420 180
Fax száma: (42) 311 750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411 661
Fax száma: (74) 411 456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312 356
Fax száma: (94) 316 936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429 008, 814 111
Fax száma: (88) 412 150 (VKIK fax száma)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550 513
Fax száma: (92) 550 525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu